Assemblea dominical en absència de prevere

La celebració de l’Eucaristia dominical és el centre de la vida cristiana i el nucli de la vida de la comunitat. Cal recordar aquesta importància i potenciar la celebració de la missa del diumenge a totes les parròquies; els fidels hi tenen dret, i cal fer tot el possible per assegurar-la. Però, en els nostres dies, i especialment en alguns llocs del món comarcal, no sempre és possible assegurar cada diumenge la celebració de l’Eucaristia, degut a la manca de preveres. I els pocs que hi ha no arriben a tot arreu; tenen encomanades més parròquies de les que poden atendre cada diumenge; hi ha molts pobles on no hi ha un rector resident. També pot passar que el prevere estigui malalt, o absent per alguna altra causa raonable, i no es pugui assumir la suplència. ¿Què cal fer el diumenge que el prevere no pot ser present en una comunitat, i per tant no hi pot haver missa?

Si es pot, és correcte desplaçar-se a una altra església per celebrar l’Eucaristia. En els llocs on no es pugui celebrar l’Eucaristia, cal anunciar-ho amb temps, i facilitar els horaris de les misses en els llocs veïns. Però també és una opció molt recomanable que la comunitat es pugui reunir per celebrar la fe, per celebrar el diumenge. És en aquests casos que es pot i és recomanable celebrar una “Assemblea Dominical en Absència de Prevere (ADAP)”. Aquestes celebracions estan previstes en el Codi de Dret Canònic (c.1248,2), recomanades pel Concili Provincial Tarraconense (núm. 65), i existeix un Directori per a les celebracions dominicals en absència de prevere, publicat per la Congregació per al Culte Diví l’any 1988, on es donen les orientacions, criteris i normes per a les esmentades celebracions (en català, es pot trobar a Documents d’Església 1988, pàg. 1045-1058).

Aquestes celebracions poden ser presidides per un diaca, o bé dirigides per un religiós, religiosa, laic o laica, amb l’encàrrec corresponent del bisbe, amb la deguda preparació conjuntament amb el rector, i amb la participació de l’equip de litúrgia o consell pastoral on sigui possible. Els diversos bisbats ofereixen formació i materials perquè es pugui desenvolupar correctament aquest servei a les comunitats.

Aquestes celebracions dominicals permeten a la comunitat reunir-se en nom del Senyor ressuscitat, escoltar i acollir la Paraula de Déu, pregar amb tota l’Església, compartir la Comunió, i sentir-se enviats al món a donar testimoni. Aquestes celebracions ajuden a sentir-se Poble de Déu, membres actius i corresponsables tots de l’Església.

Certament, la celebració dominical en absència de prevere no substitueix l’Eucaristia. Quan un diumenge una comunitat es reuneix en una celebració sense prevere, és com una continuació de la missa que es va celebrar el diumenge anterior o l’última vegada, i que convé que sigui el més sovint possible. Les celebracions en absència de prevere no són el mateix que l’Eucaristia, però és una bona manera per celebrar el diumenge quan no podem participar de la missa. Les ADAP tampoc no tenen la intenció de substituir el mossèn, sinó de continuar mantenint la trobada cristiana dels diumenges, encara que el prevere aquell dia no pugui ser-hi. Per això és bo que en totes les ADAP es faci una pregària per les vocacions al ministeri ordenat.