Materials per a la Pasqua

El temps de Pasqua contrasta amb el de Quaresma. Si durant els 40 dies preparatoris de la Setmana Santa subratllàvem l’austeritat i l’actitud penitencial, ara subratllarem la joia i l’entusiasme. La dualitat mort – vida que hem celebrat per Setmana Santa ens porta ara a destacar l’alegria per la vida nova que ens ha guanyat Jesucrist amb la seva resurrecció. Fins i tot ens hi ajuda el paral·lelisme amb la natura que esclata de vida amb l’arribada de la primavera. Aquestes actituds espirituals es reflecteixen en molts aspectes litúrgics, com l’ambientació festiva, les flors, els cants, el color blanc… El cant de l’al·leluia que hem omès durant la Quaresma (com també l’himne del Glòria) resumeix molt bé aquest to. Per cert, cal mantenir aquest ambient festiu durant tota la Pasqua, que dura 50 dies, fins a Pentecosta, en què celebrarem el gran do de Jesús ressuscitat: l’Esperit Sant.

La Pasqua és el temps propi per celebrar els sagraments, sobretot els sagraments de la iniciació cristiana (Baptisme, Primera Eucaristia, Confirmació), que ens incorporen a la vida nova de Jesús ressuscitat. Però també els altres, com la Unció dels Malalts (pot ser bo programar-ne una celebració comunitària, per exemple pels volts de la Pasqua del Malalt, el sisè Diumenge de Pasqua), fins i tot el Matrimoni. Perquè és de la Pasqua de Jesús d’on sorgeixen els sagraments que ens donen l’Esperit Sant.

Finalment, recordem que el ciri pasqual que estrenem en la Vetlla pasqual ha d’estar ben visible en el presbiteri, proper a l’ambó de la Paraula durant tota la cinquantena. I potser també acompanyat d’un recipient amb l’aigua que vam beneir en la Vetlla Pasqual i que ens servirà per als baptismes i per a l’aspersió al principi de la missa dels Diumenges de Pasqua (si és que aquest any es pot fer). Són signes que ens ajuden a viure l’esperit pasqual, la joia per la resurrecció de Jesús i, en definitiva, per viure també nosaltres com a fills i filles de Déu, «renovats pel seu Esperit, ressuscitats amb Crist en la llum de la vida» (oració col·lecta del Diumenge de Pasqua).

Recordem alguns materials de MD que ens poden ser útils:

Cartells:

  • Pasqua (Temps litúrgics 4)
  • Sagraments: Baptisme (Sagraments 2), Confirmació (3), Eucaristia (4), Unció dels malalts (6), Iniciació cristiana (10)

Fulls verds:

Es poden utilitzar en sessions de formació litúrgica, en grups d’adults, catequistes, responsables de les celebracions… També es poden fotocopiar i repartir als fidels.

  • Pasqua, el Senyor ha ressuscitat (Any cristià, 22)
  • La cinquantena pasqual (Any cristià, 23)
  • Vocabulari pasqual (Any cristià, 24)
  • És Pasqua, per pregar a casa (Any cristià, 25)
  • El ciri pasqual (Any cristià, 47)

Recordem també que la proposta de tots els cants per al temps de Pasqua estan recollits en el full verd «Cants per a les misses dominicals del temps de Pasqua» (Any cristià, 54).

Poden accedir a altres materials descarregables i en obert clicant aquí.