Coses a tenir en compte

Quan es facin aquestes celebracions, cal programar un pla pastoral en què algunes comunitats tenen una celebració sense prevere algun diumenge al mes, alternant amb altres parròquies veïnes els diumenges en què sí que hi ha celebració de l’Eucaristia. Cal programar les celebracions a partir dels criteris del propi bisbat, amb l’assessorament de la Delegació de Litúrgia, i de forma coordinada en cada arxiprestat i/o agrupació de parròquies.

També cal donar als fidels la informació exacta de quan i on hi ha missa i ADAP.

En les grans festes cal intentar assegurar l’Eucaristia a totes les comunitats; i si no és possible, agrupar diverses comunitats per celebrar conjuntament la missa aquell dia.

També cal vetllar en no caure en abusos com que en una mateixa parròquia hi hagi en una mateixa festa (en una altra hora o la vigília) una ADAP. Les celebracions en absència de prevere només són per als casos que en una comunitat no hi pugui haver missa aquell diumenge o festa.

Diversos bisbats ofereixen rituals per al desenvolupament d’aquestes celebracions. També el Centre de Pastoral Litúrgica disposa de materials per a la seva preparació i celebració. Recordem que cal utilitzar el Leccionari, però no el Missal; en aquest cas, el Ritual per a les ADAP es pot complementar amb el full per a la celebració de Missa Dominical.