La pastoral litúrgica

1 Pastoral liturgica 2

Podríem dir que la pastoral litúrgica és tot allò que ajuda a viure el que la celebració litúrgica és i comporta per a la comunitat cristiana en conjunt i per a la vida de cada creient en particular.

Es tracta, doncs, d’ajudar que el Poble cristià participi activament, conscientment i fructuosament en les celebracions litúrgiques. I això té molts nivells: reconèixer i viure tot allò que Jesús fa en nosaltres a través d’aquestes celebracions; preparar les celebracions per tal que arribin als participants amb tota la seva riquesa i qualitat, alhora que ben arrelades en la seva vida i la vida del món; potenciar la formació dels creients en els coneixements litúrgics, bíblics i teològics que puguin ajudar-los en la vivència celebrativa; vetllar perquè es realitzin els diversos ministeris que corresponen a cada celebració i procurar que es duguin a terme també amb la màxima competència tècnica…

Dintre aquesta pàgina web del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona volem oferir elements i continguts diversos de cara a una millor formació en la pastoral litúrgica. Al capdavall, el sentit del nostre Centre és aquest: ajudar que les nostres comunitats cristianes avancin en el millor coneixement i vivència de la litúrgia de l’Església, per poder-ne aprofitar tota la riquesa i fer que aquest moment central de la vida cristiana que són les celebracions litúrgiques ens facin créixer realment com a creients. Aquesta ajuda, al Centre de Pastoral Litúrgica mirem de realitzar-la a través de diversos instruments, com són les publicacions, les xerrades, els cursos. Però aquesta pàgina web quedaria molt coixa si no oferís també, directament, els materials de formació que aquí podreu anar trobant.

Per això, trobareu en aquesta secció diversos apartats: sobre la celebració de la missa, sobre els diversos temps litúrgics, sobre els sagraments, així com la Litúrgia de les Hores, sobre les conseqüències que tenen o han de tenir les celebracions litúrgiques en la vida cristiana, sobre els elements pràctics que hi poden ajudar, etc..

Tots aquests apartats s’aniran desenvolupant progressivament, mitjançant articles breus i assequibles, que esperem que efectivament siguin un bon ajut per a tothom.

Cartells MD: any litúrgic, sagraments, vida cristiana, plegàries