Els ritus introductoris

2 2 Ritus introductorisLa missa sempre s’inicia amb una processó per part dels ministres des de la sagristia fins el presbiteri. Mentrestant, es canta una antífona o cant d’entrada, que es pot prendre del mateix Missal Romà o bé dels cantorals litúrgics. Quan els ministres arriben al presbiteri, fan reverència a l’altar inclinant el cos i els ministres ordenats besen l’altar. Seguidament, si s’escau, s’encensa l’altar, la creu i la imatge del titular del temple o de la Mare de Déu, si es vol.

El president de la celebració eucarística inicia la missa amb el senyal de la creu i amb la salutació litúrgica: “El Senyor sigui amb vosaltres” o les altres salutacions que figuren en el Missal. En el cas del bisbe, saluda dient: “La pau sigui amb vosaltres”.

Seguidament, s’introdueix els fidels a la celebració i s’invita a realitzar l’acte penitencial, tot fent uns moments de silenci. L’acte penitencial es pot realitzar de tres maneres, encara que en destacarem dues: una primera opció, en la qual es recita el “Jo confesso” i el celebrant dóna l’absolució, seguint les invocacions “Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.”. En l’altra opció, es realitzen tres invocacions, seguides del “Senyor tingueu pietat”; “Crist, tingueu pietat”; “Senyor, tingueu pietat”. Seguidament, es dóna l’absolució.

Un cop finalitzat l’acte penitencial, els diumenges –fora de l’Advent i de la Quaresma– i en les festes i solemnitats, es canta o recita l’himne “Glòria a Déu a dalt del cel”.

Quan acaba l’himne del “Glòria”, el celebrant introdueix a la pregària anomenada “col·lecta” dient: “Preguem”. I es deixa uns instants de silenci, per tal de permetre a l’assemblea de poder pregar interiorment. Aleshores, el celebrant segueix amb una oració que recull les pregàries que l’assemblea a fet en silenci interiorment i que per això s’anomena a aquesta oració com a “col·lecta”. Cal dir que aquesta oració va en consonància amb el fil conductor de la litúrgia del dia. Aquesta oració acaba amb una invocació i lloança (“doxologia”) a la Trinitat, en què s’expressa que allò que demanem ho fem per mitjà de les tres persones divines, Pare, Fill i Esperit Sant.

Un cop finalitzada l’oració col·lecta, tothom seu i així acaba aquesta primera part de la missa, donant pas a la Litúrgia de la Paraula.